Sağlık terimleri kısaltmaları

10 yıl önce
Sağlık terimleri kısaltmaları için yorumlar kapalı
3.440 kez görüntülendi

Sağlık terimleri kısaltmaları

A-fib : atriyal fibrilasyon

AAA : abdominal aort anevrizması

AAP : askeri antişok pantolon

AB : acil birim

ACE : anjiyotensin dönüştürücü enzim

adr : adrenalin

AE : akciğer embolisi

AIDS : edinilmiş bağışıklık sendromu

AIVR : akselere idiyoventriküler ritim

AKB : acil kardiyak bakım

AKG : arteriyel kan gazları

ALT : bir serum transaminaz (SGPT olarak da bilinir)

AME : akut miyokard enarktüsü

APAF : Asetaminofen

APSAC : anisollenmiş plazminojen strektokinez aktivatörü

AST : bir serum transaminaz (SGOT olarak da bilinir)

ASY : ateşli silah yaralanması

AV : antiyoventriküler

AVOB : arteriyovenöz oluşum bozukluğu

AYS : alkol yoksunluğu sendromu

AZV : aralıklı zorunlu ventilasyon

BBİ : bütün barsakların irigasyonu

BOS : beyin-omurilik sıvısı

BT : bilgisayarlı tomografi

BVD : boyun veni dolgunluğu

CK : kreatin kinaz

CK-MB : kreatin kinaz izoenzim MB

CoHb : karboksi hemoglobini

CPK : kreatin fosfokinaz

CYBH : cinsel yolla buluşan hastalık

ÇOAT : çok odaklı atriyal taşikardi

DA : dilaltı

DA : doz aşımı

DA NTG : dil altı nitrogliserin

DEAH : doruk ekpirasyon akım hızı

Dİ : diabetes insipidus

DİK : damar içi koagülasyon

DKA : diyabetik ketoasidoz

DKV : destek kontrollü ventilasyon

DM : diabetes mellitus

DTR : derin tendon refleksleri

DVT : derin ven trombozu

EBH : enflamatuar barsak hastalığı

EDH : epidural hematom

EKG : elektrokardiyografi

EKO : ekokardiyografi

EMD : elektromekanik disosiyasyon

EPG : empedans pletismografi

ERKP : endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi

ETT : endotrakeal tüp

GABA : gama amino bütiril asit

GİA : geçici iskemik atak

GİB : göz için basınç

GKÖ : Glasgow koma ölçeği

GTÖ : geçmiş tıbbi öykü (tıbbi özgeçmişi)

GÜ : Genito üriner

HBO : hiperborik oksijen

hCG : insan koriyonik gonadotropin

HNT : hipertansiyon

HSS : hasta sinüs sendromu

HTN : hipertansiyon

IHSS : idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz

İABP : intraaortik balon pompa

İBT : ince barsak tıkanıklığı

İDDM : insüline bağımlı diabetes mellitus

İVMKK : introvenöz piyelografi

İYE : idrar yolu enfeksiyonu

JVD : jugüler ven dolgunluğu

KAA : karın aortu anevrizmaları

KAH : koroner arter hastalığı

KAKG : koroner arter köprüleme grefti

KB : kan basıncı

KBB : kulak, burun ve boğaz

KBT : kalın barsak tıkanıklığı

KD : kalp debisi

KGKBB : kafa, göz, kulak, burun ve boğaz

KİB : kafaiçi basıncı

KİT : karaciğer işlev testleri

KİYD : kardiyak ileri yaşam desteği

KKY : konjestif kalp yetmezliği

KMV : kontrollü mekanik ventilasyon

KOAH : kronik obstrüktif akciğer hastalığı

KOHK : ketotik olmayan hiperozmolar koma

KPK : kardiyopulmoner köprüleme

KPR : kardiyopulmoner resüsitasyon

KrBB : kritik bakım birimi

KSM : karotis sinüs masajı

KVS : kardiyovasküler sistem

LR : laktatlı Ringer

LS : lökosit sayısı/sayımı

MAK : motorlu araç kazaları

MÇ : mermi çekirdeği

İBODM : insüline bağımlı olmayan biabetes mellitus

ME : miyokard enfarktüsü

MKP : mitral kapak prolapsusu

MSS : merkezi sinir sistemi

MVB : merkezi venöz basınç

NAS : N-asetil sistem

ND : nefes darlığı

NEA : nabızsız elektrik aktivitesi

NG : nazogastrik sonda

NSAID : streoid olmayan antienflamatuar ilaç

NSR : normal sinüs ritmi

NTG : nitrogliserin

OAB : ortalama arter basıncı

PAK : prematüre atriyal kasılma

PDH : periferik damar hastalığı

PEEP : pozitif ekspirasyon sonu basınç

PKKB : pulmoner kapiller kama basıncı

PMH : polimorf nüveli hücre

PNL : polimorf nüveli lökositler

PSVT : paroksismal supraventriküler taşikardi

PT : protrombin zamanı

PTKA : perkütan translüminal koroner anjiyoplasti

PTT : parsiyel protrombin zamanı

PVK : prematür ventrikül kasılması

PZR : polimeraz zincir reaksiyonu

RAS : retiküler aktivatör sistem

RIBA : rekombinan immünoblot assay

RU : resüsitasyon uygulanmaz

SA : subaroknoidal

SaAH : sağ atriyum hipertrofisi

SAK : subaraknoidal kanama

SaÜK : sağ üst kadran

SBP : spontan bakteriyel peritonit

SDEGD : spontan dolaşımın geri dönmesi

SDH : subdural hematom

SDİ : sayaçlı doz inhalesi

SE : serum elektrolitleri

SE : status epileptikus

SF : serum fizyolojik

SKA : serebral kan akışı

SMG : serum metabolik göstergeleri

SoAK : sol alt kadran

SoÜK : sol üst kadran

SÖYB : sol ön yarıblok

SPB : serebral perfüzyon basıncı

SPHB : sürekli pozitif hava yolu basıncı

SSS : sempatik sinir sistemi

SVB : santral ven basıncı

SVD : sistemik vasküler direnç

SVDSB : sol ventrikül diyastol sonu basıncı

SVH : sol ventrikül hipertrofisi

SVO : serebrovasküler olay

SVT : supraventriküler taşikardi

TAPL : tanı amaçlı periton lavajı

TAR : travmatik aort rüptürü

TB : tüberküloz

TK : trafik kazası

TKB : tam kalp bloğu

TKP : transkutanöz pacing

TKS : tam kan sayısı

TYD : temel yaşam desteği

UAHS : uygunsuz antidiüretik hormon sendromu

US : ultrasonografi

ÜSYE : üst solunum yolu enfeksiyonu

VF : ventriküler fibrilasyon

VT : ventriküler taşikardi

VYA : vücut yüzey alanı

WPW : Wolf-Parkinson-White sendromu

YBB : yoğun bakım birimi

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık